Foodland Logo
Think of food, Think of Foodland.

We are a member of an International food organizations

 

FMI Logo FMI - สถาบันเอ็ฟเอ็มไอมีจุดมุ่งหมายในการจัดสัมนาให้กับร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งในการทำการค้าให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ผู้จัดหาวัตถุดิบ พนักงาน ลูกค้าและสังคม ซึ่งมีการแบ่งงานเป็น 5 ด้านหลักๆ คือ:

 

สถาบันเอ็ฟเอ็มไอมีจุดมุ่งหมายในการนำและสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง