Foodland Logo
Think of food, Think of Foodland.

careersเราภูมิใจที่ได้ให้บริการลูกค้ามายาวนาน เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เน้นคุณภาพความสดใหม่ของตัวสินค้า นวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลายมีคุณภาพ คุ้มราคา ด้วยการบริการที่เป็นมิตร ในทำเลที่ตั้งที่สะดวก ราคามาตรฐาน ยุติธรรม เรามีการอบรมส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหน้าที่ที่รับผิดชอบ อันนำไปสู่ความสาเร็จร่วมกันของพนักงานและองค์กร

ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้ทางานอย่างเต็มความสามารถภายใต้บรรยากาศความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นในทีม อบอุ่นเหมือนพี่น้อง สนับสนุนการเปิดกว้างรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และยังให้โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพแก่พนักงาน

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ