Foodland Logo
Think of food, Think of Foodland.

กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ : 27 June 2017


ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร่วมใจ ร่วมบุญ นำโดยผู้บริหาริและผู้จัดการ บริษัทฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด จัดกิจกรรม 1 วัน ร่วมใจ ร่วมบุญ ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา เพื่อทำพิธี ณ โรงพยาบาลสงฆ์  เพื่อบริจาคเงินบำรุงทั่วไป และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ จากนั้นไปไถ่ชีวิต โค-กระบือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นอภัยทานชีวิต และเมื่อกรมปศุสัตว์รับมอบโค-กระบือ จะนำไปช่วยเหลือเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ต่อไป 

 

แชร์สิ่งนี้ :