ติดตามเราได้ที่

โครงการ “แบ่งปันสุข” บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด

25 มกราคม 2567

โครงการ “แบ่งปันสุข”
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด
 
 
หลักการและเหตุผล
                  ด้วยที่ผ่านมาทางบริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ได้ร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการงดใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายจัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ Foodland Save Earth Save Life โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติก  และมีการตั้งกล่องรับบริจาคสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขา เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคของลูกค้าที่รับถุงพลาสติกและร่วมบริจาค โดยบริษัทฯ ไม่หักค่าใช้จ่ายและอาสาเป็นตัวแทนของลูกค้า ในการนำเงินไปช่วยเหลือหน่วยงานที่ขาดแคลนหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในภาคส่วนต่างๆ 
ดังนั้นบริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด  ดำเนิน โครงการ “แบ่งปันสุข” ขึ้นในปี พ.ศ.2567  เพื่อเป็นกิจกรรมอาสาแทนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณในการนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปร่วมซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งจำเป็น รวมทั้งสมทบทุนสนับสนุนมอบให้หน่วยงานตามกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน โดยผ่าน 4 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1.    กิจกรรม “แบ่งปันสุข” แบ่งปันจักรยานให้นักเรียนที่ขาดแคลน
2.    กิจกรรม “แบ่งปันสุข” แบ่งปันอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ
3.    กิจกรรม “แบ่งปันสุข” แบ่งปันอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนที่ขาดแคลน
4.    กิจกรรม “แบ่งปันสุข” แบ่งปันทุนการศึกษาเพื่อน้อง
ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยสังคมในครั้งนี้ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองหรือหน่วยงานที่ดูแลและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีพื้นฐานทางการศึกษาที่ดี และช่วยให้กลุ่มผู้สูงวัยได้มีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ
 
วัตถุประสงค์
1.    เพื่อเป็นตัวแทนของลูกค้าส่งมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน  และโรงเรียนที่ขาดแคลน
2.    เพื่อเป็นตัวแทนของลูกค้าส่งมอบอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้สูงวัย ในพื้นที่ชุมชนที่ขาดแคลน

กลุ่มเป้าหมาย
1.    นักเรียน และโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา
2.    วัดที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3.    โรงพยาบาล ที่ช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลน
4.    นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีผลการเรียนดี /ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.    นักเรียนที่ต้องเดินทางระยะไกลสามารถเดินทางไปศึกษาได้สะดวกขึ้น
2.    ผู้สูงวัยและผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวันได้
3.    นักเรียนและโรงเรียน มีสื่อการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
4.    นักเรียนและนักศึกษา สามารถศึกษาต่อได้ในระดับที่สูงขึ้น
 
ระยะเวลาการดำเนินการ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
(รวมระยะเวลาตั้งกล่องบริจาคภายใต้แคมเปญ Foodland Save Earth Save Life จำนวน 11 เดือน)
 
 
 

ข่าวอื่นๆ

ข่าว

ข่าว 28 มิถุนายน 2567

BURN POINTS PREMIUM 01/07/67-30/09/67

BURN POINTS PREMIUM 01/07/67 - 30/09/67 ใช้คะแนนสะสมแลกรับเก้าอี้สุดคิ้วท์ สมาชิก Foodland 366 Reward นำ...

ข่าว

ข่าว 28 มิถุนายน 2567

Burn Points Premium 1/7/67 - 30/9/67

BURN POINTS PREMIUM 01/07/67 - 30/09/67 ชาวฟู้ดแลนด์มีคะแนนสะสมเท่าไหร่กันแล้วบ้าง? สมาชิก Foodland 366 ...

ข่าว

ข่าว 25 มกราคม 2567

โครงการ “แบ่งปันสุข” บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด

โครงการ “แบ่งปันสุข” บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด หลักการและเหตุผล ด้วยที่ผ...